Portal de transparència - Fundació Mies van der Rohe

Organització institucional

El Consell d’Administració estarà integrat per un màxim de dinou membres representats de la següent manera:
– L’Ajuntament a través del seu President
– Un vocal en representació de cada grup municipal
– El Ministerio de Fomento a través de dos vocals
– La Generalitat a través de dos vocals
– La Fira de Barcelona a través d’un vocal
– El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya a través d’un vocal
– L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona a través d’un vocal
– El Museu of Modern Art de Nova York a través d’un vocal
– El Stifung Preussischer Kulturbesitz de Berlín a través d’un vocal
– Dues persones de reconegut prestigi professional designades pel president

 

Els vocals del Consell d’Administració són:
President/a Ima. Janet Sanz Cid
Vicepresident/a Ima. Laia Bonet
Vocal Sr. Javier Matilla representant de BCN en Comú
Vocal Sra. Maria Buhigas, representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Vocal Sr. Ferran Mascarell, representant del Grup Municipal de Junts per Catalunya
Vocal Sr. Miguel Torrubiano, representant del Grup Municipal del Partit Popular
Vocal Sr. Javier Heredero, representant del Grup Municipal de Ciutadans
Vocal Sra. Mònica Tàrrega, representant del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi
Vocal Sr. Constantí Serrallonga, director de Fira de Barcelona
Vocal Sra. Assumpció Puig, degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
Vocal Sr. Felix Solaguren-Beascoa, director de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
Vocal Sr. Agustí Serra i Monté, secretari d’Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya
Vocal Sr. Josep Armengol i Tatge, sub-director general d’Acció Territorial i de l’Hàbitat Urbà de la Generalitat de Catalunya
Vocal Sr. Francisco Javier Martin Ramiro, Director General de Arquitectura del Ministerio de Fomento
Vocal Sr. Luís Vega, Subdirector General de Arquitectura del Ministerio de Fomento
Vocal Sr. Martino Stierli, representant del Museum of Modern Art de Nova York (MoMA)
Vocal Sr. Joachim Jäger, representant del Staatliche Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Organització de la Fundació


La informació de la plantilla de la Fundació Mies van der Rohe està publicada al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona
En aquest moment no hi ha cap procés obert de formació
La Fundació Mies van der Rohe no aplica dietes
La Fundació Mies van der Rohe no té alliberats sindicals

Alts càrrecs

Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid, Presidenta de la Fundació Mies van der Rohe CV Càrrec no retribuït

Sra. Anna A. Ramos Sanz, Gerent de la Fundació Mies van der Rohe CV i retribució

A l’any 2017 la Fundació no ha realitzat indemnitzacions per cessament de càrrecs

Organigrama


Pressupostos

El pressupost inicial i liquidat de la Fundació Mies van der Rohe està publicat al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona

Cost campanyes de publicitat institucional

El cost de les campanyes de publicitat institucional es publica conjuntament amb les de l’Ajuntament de Barcelona i les entitats municipals al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona

Perfil del contractant

Podeu trobar la informació al nostre perfil del contractant

Les instruccions no estan en vigor pels contractes licitats  a partir de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, és a dir, a partir del 9 de març de 2018

Contractació

La informació sobre contractació està publicada al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona

 

Subvencions

La Fundació Mies van der Rohe no atorga subvencions

Convenis

Els convenis es publiquen al registre de convenis de l’Ajuntament de Barcelona

Taxes i preus públics vigents


Codi ètic i de conducta

La Fundació Mies van der Rohe es regeix pel Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona

Carta de Serveis


Dret d'accés a la informació pública

Per exercir el dret d’accés a la informació pública us podeu posar en contacte a través del següent enllaç

Protecció de dades

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Fundació Mies van der Rohe ha agrupat en fitxers les diverses dades personals de què disposa i, per tal de garantir-ne la confidencialitat, hi aplica les mesures de seguretat que requereix la normativa legal i la tipologia de dades que contenen on s’identifiquen les finalitats de cada fitxer que inclou dades personals.

Respecte d’aquests fitxers, com especifica la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal ( LOPD 15/1999 de 13 de desembre) les persones tenen uns drets que els garanteixen el control de les seves dades.

Per tal d’exercir aquests drets, s’ha de concretar el fitxer amb dades personals i, si escau, especificar les dades concretes sobre les quals es vol exercir el dret.